21 de noviembre de 2015

El fons de Ramon Ortiz Fornaguera al Dipòsit Digital de Documents de la UABS'ha incorporat al Dipòsit Digital de Documents de la UAB el fons personal de Ramon Ortiz Fornaguera (1916-1974), físic i matemàtic format a la Universitat de Barcelona que treballà a la Junta de Energía Nuclear. La seva trajectòria professional és molt rellevant per comprendre la física universitària en el primer franquisme i el desenvolupament de les ciències nuclears en la dictadura.

El fons consta de documents cedits per a la seva digitalització per Teresa Ortiz, filla de R. Ortiz, gràcies a la mediació dels investigadors Pablo Soler, Gonzalo Gimeno i Mercè Xipell, que han escanejat i elaborat un primer catàleg d'aquest material. Els documents inclouen la correspondència d'Ortiz i documents relatius a la seva formació i activitat professional. El fons inclou també la majoria de treballs publicats d'Ortiz i manuscrits relacionats amb aquests treballs. Alguns d'aquests documents han estat utilitzats en la tesi doctoral de Gonzalo Gimeno, ‘La matemática de los quanta en España’ (Universitat Autònoma de Barcelona, 2015); vegeu també Gonzalo Gimeno, Pablo Soler i Mercè Xipell, ‘Descripción del Archivo Ramón Ortiz Fornaguera’, Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica, 6 (2014), 117–28.

En la classificació i edició dels registres amb vistes a la seva incorporació al DDD hi han col·laborat, a més dels investigadors esmentats, Mireia Bachs i Rosa Pujol (Biblioteca de Ciència i Tecnologia, UAB); Carlos Acosta (Servei d'Arxius de Ciència i Centre d'Història de la Ciència, CEHIC, UAB); i Miquel Carandell (CEHIC, UAB), sota la coordinació de Xavier Roqué (CEHIC, UAB). Aquesta actuació ha tingut el suport del Servei d'Arxius de Ciència i del projecte HAR2011-27308 Física, cultura y política en España, del Ministerio de Ciencia e Innovación.


Ramon Ortiz Fornaguera: nuevo fondo personal del Dipòsit Digital de Documents de la UAB

Se ha incorporado al Dipòsit Digital de Documents de la UAB el fondo personal de Ramon Ortiz Fornaguera (1916-1974)  físico y matemático formado en la Universidad de Barcelona que trabajó en la Junta de Energía Nuclear. Su trayectoria profesional es muy relevante para comprender la física universitaria en el primer franquismo y el desarrollo de las ciencias nucleares en la dictadura.

El fondo consta de documentos cedidos para su digitalización por Teresa Ortiz, hija de R. Ortiz, gracias a la mediación de los investigadores Pablo Soler, Gonzalo Gimeno y Mercè Xipell, que han escaneado y elaborado un primer catálogo de este material. Los documentos incluyen la correspondencia de Ortiz y documentos relativos a su formación y actividad profesional. El fondo incluye también la mayoría de trabajos publicados de Ortiz y manuscritos relacionados con ellos. Algunos de estos documentos han sido utilizados en la tesis doctoral de Gonzalo Gimeno, ‘La matemática de los quanta en España’ (Universitat Autònoma de Barcelona, 2015). Véase también Gonzalo Gimeno, Pablo Soler y Mercè Xipell, ‘Descripción del Archivo Ramón Ortiz Fornaguera’, Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica, 6 (2014), 117–28.

En la clasificación y edición de los registros para su incorporación al DDD han colaborado, además de los investigadores citados, Mireia Bachs y Rosa Pujol (Biblioteca de Ciencia y Tecnología, UAB); Carlos Acosta (Servei d'Arxius de Ciència y Centro de Historia de la Ciencia, CEHIC, UAB); y Miquel Carandell (CEHIC, UAB), bajo la coordinación de Xavier Roqué (CEHIC, UAB). Esta actuación ha contado con el apoyo del Servei d'Arxius de Ciència y del proyecto HAR2011-27308 Física, cultura y política en España, del Ministerio de Ciencia e Innovación.


Ramon Ortiz Fornaguera: new personal collection in the Dipòsit Digital de Documents of the UAB

The personal collection of Ramon Ortiz Fornaguera (1916-1974), a physicist an mathematician trained at the Universitat de Barcelona who worked in the Junta de Energía Nuclear, has been added to the Dipòsit Digital de Documents of the UAB. His professional career is relevant to understand university physics and the development of the nuclear sciences in Franco's Spain.

The collection consists of documents kept by Teresa Ortiz, daughter of R. Ortiz. Researchers Pablo Soler, Gonzalo Gimeno and Mercè Xipell contacted the family and scanned and prepared a first catalogue of the collection. The documents include Ortiz's correspondence, as well as documents related to his education and professional career. It also includes most of Ortiz's published works and some manuscripts related to them. Some of these documents have been discussed in Gonzalo Gimeno's PhD dissertation, ‘La matemática de los quanta en España’ (Universitat Autònoma de Barcelona, 2015). See also Gonzalo Gimeno, Pablo Soler and Mercè Xipell, ‘Descripción del Archivo Ramón Ortiz Fornaguera’, Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica, 6 (2014), 117–28.

Besides the above mentioned researchers, we acknowledge the collaboration of Mireia Bachs and Rosa Pujol (Biblioteca de Ciencia y Tecnologia, UAB); Carlos Acosta (Servei d'Arxius de Ciència and Centre for the History of Science, CEHIC, UAB); and Miquel Carandell (CEHIC, UAB), coordinated by Xavier Roqué (CEHIC-UAB). This work has also been supported by the Servei d'Arxius de Ciència and by research project HAR2011-27308 Física, cultura y política en España (Ministerio de Ciencia e Innovación, Spain).


Xavier Roqué

Centre d'Història de la Ciència
CEHIC
Mòdul de Recerca C, despatx D3-04, c/ de Can Magrans s/n
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain

T +34 93 586 8969 · M +34 655 688 674
www.uab.cat
CEHIC