Nuevo recurso: MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum

MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum
Un nou recurs digital per a la història social i cultural de la medicina i de la salut

Acaba de publicar-se un nou recurs digital en accés obert: MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum. MedCat és una base de dades que sistematitza i classifica una enorme quantitat de documents arxivístics sobre l’exercici de la medicina i de totes les altres professions sanitàries (relatives tant als humans com als animals) i sobre les manifestacions culturals de la salut a l’àmbit de l’antiga Corona d’Aragó (Aragó, Catalunya, València i les Illes Balears). El seu marc cronològic és, primordialment, la baixa Edat Mitjana i el Renaixement (segles XIII-XVI), si bé en un futur podria ampliar-se a tota l’època preindustrial. MedCat forma part de les iniciatives del grup de recerca Sciència.cat, actualment finançat per un projecte de l’Agència Estatal de Recerca (Agencia Estatal de Investigación, MICINN), i és un recurs dirigit per Lluís Cifuentes (Universitat de Barcelona) i Carmel Ferragud (Universitat de València).

El corpus documental que MedCat posa a l’abast és fruit de la recerca personal de diverses generacions d’investigadors, que des del segle XIX han treballat tant en aquestes àrees especialitzades com en altres de la història social i cultural dels textos antics. En aquest sentit, MedCat és un recurs pensat per a recuperar, preservar i posar en valor els resultats d’aquell esforç, gràcies a les possibilitats d’aprofitament inaudites que en l’actualitat proporcionen les Humanitats digitals. Contindrà els fons documentals d’Antoni Cardoner, Luis García Ballester i Michael McVaugh, els investigadors que durant el segle XX han marcat més l’estudi d’aquests temes, al fonamentar-lo precisament en la recerca documental, seguint així els camins oberts anteriorment per Josep Rodrigo Pertegàs, Lluís Comenge o Josep Maria Roca. També contindrà els fons dels mateixos directors de MedCat, però té la vocació de ser un recurs obert a la col·laboració de mols altres investigadors que s’hi vulguin sumar, i alguns ja han acordat aportar-hi els seus materials.

Per això, MedCat, ara només en una fase inicial, serà un recurs en construcció permanent que proporcionarà accés a milers de documents, sens dubte una part del patrimoni escrit d’un abast i una importància extraordinaris, sense comparació a l’entorn europeu, que en farà una eina de recerca i de promoció de la recerca molt destacada, tant a l’àmbit nacional com a l’internacional. MedCat s’adreça, en particular, als especialistes en història social i cultural de la medicina i de la salut, però també, en general, a tots els que tinguin interès per aquests temes.

 

 

MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum

A new digital resource for the social and cultural history of medicine and health

 

A new open access digital resource has just been published: MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum. MedCat is a database that systematizes and classifies a huge quantity of archive documents on the practice of medicine and all the other healthcare professions (relative to both humans and animals), and on the cultural manifestations of health in the territory of the old Crown of Aragon (Aragon, Catalonia, Valencia and the Balearic Islands). Its chronological framework is, first and foremost, the late Middle Ages and the Renaissance (13th-16th centuries), although in future it could be extended to the entire preindustrial age. MedCat is one of the initiatives of the Sciència.cat research group, currently funded by a project of the Spanish Research Agency (Agencia Estatal de Investigación, MICINN), and it is a resource directed by Lluís Cifuentes (University of Barcelona) and Carmel Ferragud (University of Valencia).

The documentary corpus that MedCat makes available is the result of the personal research of several generations of researchers, who since the 19th century have worked in these specialist areas – and in others – of the social and cultural history of old texts. In this respect, MedCat is a resource designed to recover, preserve and highlight the results of those efforts, thanks to the unprecedented possibilities of exploitation now provided by the Digital Humanities. It will contain the documentary materials of Antoni Cardoner, Luis García Ballester and Michael McVaugh, the researchers who during the 20th century most marked the study of these subjects, by basing it precisely on documentary research, in this way following in the footsteps of Josep Rodrigo Pertegàs, Lluís Comenge or Josep Maria Roca. It will also contain the materials of the directors of MedCat, but it is intended to be a resource open to collaboration by any of the many other researchers who may wish to join in, and some have already agreed to contribute their materials.

Therefore, MedCat, now just at an initial stage, will be a resource under permanent construction that will provide access to thousands of documents, without doubt a part of the written heritage of extraordinary scope and importance, without equal in Europe. This will make it a most outstanding tool of research, and of the promotion of research, both nationally and internationally. MedCat is addressed in particular to specialists in the social and cultural history of medicine and health, but also in general to everybody interested in these subjects.

 

 

MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum

Un nuevo recurso digital para la historia social y cultural de la medicina y de la salud

 

Se acaba de publicar un nuevo recurso digital en acceso abierto: MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum. MedCat es una base de datos que sistematiza y clasifica una enorme cantidad de documentos archivísticos sobre el ejercicio de la medicina y de todas las demás profesiones sanitarias (relativas tanto a los humanos como a los animales) y sobre las manifestaciones culturales de la salud en el ámbito de la antigua Corona de Aragón (Aragón, Cataluña, Valencia y las Islas Baleares). Su marco cronológico es, primordialmente, la baja Edad Media y el Renacimiento (siglos XIII-XVI), si bien en un futuro podría ampliarse a toda la época preindustrial. Medcat forma parte de las iniciativas del grupo de investigación Sciència.cat, actualmente financiado con un proyecto de la Agencia Estatal de Investigación (MICINN), y es un recurso dirigido por Lluís Cifuentes (Universidad de Barcelona) y Carmel Ferragud (Universidad de Valencia).

El corpus documental que MedCat pone a disposición del público es fruto de la búsqueda personal de varias generaciones de investigadores, que desde el siglo XIX han trabajado tanto en estas áreas especializadas como en otras de la historia social y cultural de los textos antiguos. En este sentido, MedCat es un recurso pensado para recuperar, preservar y poner en valor los resultados de aquel esfuerzo, gracias a las grandes posibilidades de aprovechamiento que en la actualidad proporcionan las Humanidades digitales. Contendrá los fondos documentales de Antoni Cardoner, Luis García Ballester y Michael McVaugh, los investigadores que durante el siglo XX han marcado más el estudio de estos temas, al cimentarlo precisamente en la búsqueda documental, siguiendo así los caminos abiertos anteriormente por Josep Rodrigo Pertegàs, Lluís Comenge o Josep Maria Roca. También contendrá los fondos de los mismos directores de MedCat, aunque tiene la vocación de ser un recurso abierto a la colaboración de muchos otros investigadores que quieran adherirse al proyecto, y algunos ya han acordado aportar sus materiales.

Por ello, MedCat, ahora solo en fase inicial, será un recurso en construcción permanente que proporcionará el acceso a miles de documentos, sin duda una parte del patrimonio escrito de alcance e importancia extraordinarios, sin parangón en el entorno europeo, que se convertirá en una herramienta de investigación y de promoción de la investigación muy destacada, tanto a nivel nacional como en el internacional. MedCat está dirigido, en particular, a los especialistas en historia social y cultural de la medicina y de la salud, pero también, en general, a todos los que tengan interés por estos temas.

 

 

MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum

Une nouvelle resource digitale pour l’histoire sociale et culturelle de la médicine et de la santé

 

Une nouvelle ressource numérique en libre accès vient de paraître : MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum. Il s’agit d’une base de données qui systématise et classifie un large corpus de documents d’archive concernant l’exercice de la médecine et des différents métiers en rapport avec la santé (que cela soit des hommes ou des animaux) ainsi que les manifestations culturelles sur la santé dans le domaine de l’ancienne Couronne d’Aragon (Aragon, Catalogne, Valence et les Îles Baléares). Le cadre chronologique couvert est, essentiellement, le Bas Moyen Âge et la Renaissance (XIIIe-XVIe siècles), quoiqu’il pourrait s’élargir, dans le futur, jusqu’à la fin de la période moderne. MedCat fait partie des initiatives du groupe de recherche Sciència.cat, financé par un projet de l’Agence de Recherche Espagnole (Agencia Estatal de Investigación, MICINN); il est dirigé par Lluís Cifuentes (Université de Barcelone) et Carmel Ferragud (Université de Valence).

Le corpus documentaire que MedCat met à disposition du publique universitaire est fruit de la recherche personnelle de plusieurs générations de chercheurs qui depuis le XIXe siècle ont travaillé soit sur l’histoire de la santé, soit sur l’histoire sociale et culturelle à partir des sources anciennes. Dans ce sens, MedCat se veut une ressource visant à récupérer, préserver et mettre en valeur les résultats du travail des chercheurs qui nous ont précédé, grâce aux possibilités inouïes que permettent actuellement les Humanités numériques. Elle donnera accès aux fonds documentaires d’Antoni Cardoner, Luis García Ballester et Michael McVaugh, les chercheurs que tout au long du XXe siècle ont le plus profondément marqué les études sur ces sujets, puisqu’ils se sont basés sur la recherche et l’exploitation des archives, s’inscrivant ainsi sur la voie ouverte précédemment par Josep Rodrigo Pertegàs, Lluís Comenge ou Josep Maria Roca. Elle donnera également accès aux matériaux des directeurs du projet MedCat, tout en ayant comme but la volonté de devenir une ressource ouverte à la collaboration et au partage avec d’autres chercheurs qui voudraient s’y joindre, et certains ont déjà proposé d’y apporter leurs matériaux.

Quoique dans un stade encore initial, MedCat se veut une ressource en construction permanente qui vise à donner accès à des milliers de documents spécialisés, une partie du patrimoine écrit d’une portée et d’une importance sans doute extraordinaires et sans équivalent dans l’entourage européen, qui peut devenir un outil de recherche et de promotion de la recherche remarquable tant dans le domaine national comme international. MedCat s’adresse, tout particulièrement, aux spécialistes en histoire sociale et culturelle de la médecine et de la santé, mais aussi à tous ceux qui s’intéresseraient à ces sujets-ci.

 

 

MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum

Una nuova risorsa digitale per la storia sociale e culturale della medicina e della salute

 

È stata pubblicata una nuova risorsa digitale di libero accesso: MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum. MedCat è una banca dati che sistematizza e classifica un’enorme quantità di documenti archivistici sull’esercizio della medicina e di tutte le altre professioni sanitarie (relative tanto agli esseri umani quanto agli animali) e sulle manifestazioni culturali inerenti alla salute nell’ambito dell’antica Corona d’Aragona (Aragona, Catalogna, Valencia ed Isole Baleari). La sua cornice cronologica è, principalmente, il Basso Medioevo e il Rinascimento (secoli XIII-XVI), sebbene in futuro potrà estendersi a tutta l’epoca preindustriale. MedCat è parte delle iniziative del gruppo di ricerca Sciència.cat, attualmente finanziato da un progetto dell’Agenzia Spagnola di Ricerca (Agencia Estatal de Investigación, MICINN), ed è diretta da Lluís Cifuentes (Università di Barcellona) e Carmel Ferragud (Università di València).

Il corpus documentario che MedCat mette a disposizione è frutto della ricerca personale di diverse generazioni di ricercatori che dal secolo XIX hanno lavorato sia in queste aree specialistiche sia in altri ambiti della storia sociale e culturale dei testi antichi. In questo senso MedCat è una risorsa pensata per recuperare, preservare e valorizzare i risultati di tale sforzo grazie al supporto dei potenti strumenti che l’Informatica umanistica attualmente offre. Conterrà i fondi documentari d’Antoni Cardoner, Luis García Ballester e Michael McVaugh, ricercatori che durante il secolo XX hanno maggiormente segnato lo studio di questi temi, fondandolo precisamente sulla ricerca documentaria e proseguendo così lungo i cammini già tracciati da Josep Rodrigo Pertegàs, Lluís Comenge o Josep Maria Roca. Conterrà inoltre i fondi dei medesimi direttori di MedCat, sebbene sia una risorsa aperta per vocazione alla collaborazione di tutti quei ricercatori che vorranno prendervi parte, e alcuni hanno accettato di contribuire con i propri materiali.

Per tale ragione, MedCat, attualmente in fase iniziale, sarà una risorsa in permanente costruzione che permetterà l’accesso a migliaia di documenti, sicuramente una parte del patrimonio scritto di una portata e di un’importanza straordinaria e senza pari  in ambito europeo, che diverrà uno strumento di ricerca e di promozione della ricerca rilevante tanto in ambito nazionale che internazionale. MedCat è diretta, in particolare, agli specialisti di storia sociale e culturale della medicina e della salute e, più in generale, a chiunque nutra un interesse per questi temi.