13 de abril de 2016

XV PREMI ANTONI QUINTANA I MARÍ per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat

BASES 2016

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), amb la intenció de despertar l’interès per l’estudi i la recerca de la història de la ciència i de la tècnica entre els estudiants de batxillerat, convoca el quinzè Premi Antoni Quintana i Marí amb les bases següents:

1. Poden participar-hi tots els alumnes dels centres de Batxillerat dels Països Catalans. Els originals hauran d’estar redactats en llengua catalana.

2. Les obres que es presentin a concurs han de ser fruit del treball de recerca individual o col·lectiva, tutelada, que els estudiants de Batxillerat duen a terme com a part del seu currículum.

3. Els treballs han de versar sobre aspectes de la història de la ciència, de la medicina i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics, cronològics i geogràfics.

4. El format i l’extensió dels treballs són lliures. S’ha de lliurar una còpia original del treball impresa en paper, conjuntament amb la corresponent còpia en suport digital (un PDF en un llapis de memòria o un CD). Els treballs han d’anar acompanyats d’una síntesi d’un màxim de 6.000 caràcters, on consti l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca.

5. Els treballs els presentaran els centres d’ensenyament. Ni en els treballs ni en les síntesis ha de constar-hi el nom de l’autor ni el del tutor. Els treballs aniran acompanyats d’una carta, signada pel director del centre o pel cap d’estudis, certificant que els treballs han estat escollits d’entre els presentats al centre pels alumne. També s’inclourà un sobre tancat on hi constarà, a l’exterior, el títol del treball, i a l’interior el nom i dades personals de l’autor (adreça postal, telèfon i correu electrònic) i el nom del tutor.

6. Els destinataris del premi en metàl·lic serà l’estudiant autor del treball guanyador. En el cas que es premiï algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip.

7. Els membres del jurat seran socis de la SCHCT designats pel seu consell directiu.

8. El termini màxim de presentació dels treballs serà el dia 31 de maig de 2016. S’han d’adreçar a la secretaria de la SCHCT (SCHCT. Carrer del Carme, 47 - 08001 Barcelona). Els originals no seran retornats als remitents. Quedaran en dipòsit a la seu de la SCHCT durant els dos mesos posteriors a la data en la que es farà públic el veredicte, per si els autors volen recollir-los, si així ho desitgen.

9. El veredicte es farà públic en una data que s’anunciarà oportunament. L’acte de lliurament del premi tindrà lloc en el marc de la XIV Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica que es celebrarà a Castelló de la Plana, els dies 27, 28 i 29 d’octubre del 2016.

10. El premi serà dotat amb la quantitat de 500€. A l’acte d’entrega del premi l’alumne farà una breu exposició del seu treball. El jurat es reserva el dret de declarar deserta aquesta convocatòria.


Antoni Quintana i Marí (Tarragona 1907-Barcelona 1998) va ser secretari de l’antiga Secció Catalana de l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences i membre fundador i soci honorari de la SCHCT. Després d’obtenir el títol de mestre, fou un químic cerealista de relleu, tot i que sempre va estar vinculat a la història de la ciència. Destaquen entre els seus treballs la monografia biogràfica del naturalista i químic altafullenc Antoni Martí i Franqués (1750-1832), reflexions sobre el valor pedagògic de la història de la ciència i l’estudi de les relacions entre els primers aeronautes i la química de l’aire a finals del segle XVIII.