14 de julio de 2017

XIII Jornades Història Farmàcia

Barcelona, 24, 25 i 26 de novembre de 2017
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació (Universitat de Barcelona)


Les Jornades d'Història de la Farmàcia se celebren cada dos anys, des de 1993, amb dos objectius fonamentals: fomentar la relació personal entre els historiadors de la Farmàcia i oferir un marc per a ponències, comunicacions històriques i taules rodones sobre temes històrico-farmacèutics. Enguany, per primera vegada, la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona acull la seu de les Jornades en la XIIIena edició, que dedica el tema central a la història de la formació dels farmacèutics. Tant els historiadors, com els professors i investigadors de les diverses ciències farmacèutiques, com els estudiants, com els professionals tenen una ocasió única d’aportar noves dades, debats i reflexions sobre com s’han format les diverses generacions d’apotecaris al llarg del temps; igualment, però, s’acceptaran, com sempre, comunicacions de tema lliure dins l’àmbit de la història de la farmàcia.
Seu de les Jornades
 • Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Universitat de Barcelona. Avinguda Joan XXIII s/n, 08028-Barcelona
 • Com arribar-hi
Contingut i Programa
 • Científic, amb conferències, comunicacions i taules rodones, i cultural, amb visites a llocs d’interès històric i farmacèutic.
 • El Programa s'anirà actualitzant i serà disponible en aquest enllaç

Participació

Estudiosos, investigadors i interessats en la Història de la Farmàcia i ciències afins o auxiliars.
Es contemplen dos tipus d’assistents inscrits: participants i acompanyants de participants. Tant els uns com els altres tenen el dret d’assistir a totes les activitats programades de manera gratuïta (incloent-hi el dinar de treball, llevat del sopar de celebració), a rebre obsequis (publicacions, mostres, etc.), participar en els cafès-descans i en les visites culturals.
 • ·         Els Participants (assistents amb comunicacions o sense, membres de comissions, taules rodones, discussions científiques, etc.) tenen dret als certificats corresponents.
 • ·         Els Acompanyants de participants no tenen dret a certificat ni a intervencions no puntuals.

Comunicacions
Les XIII Jornades dedicaran el tema central a La formació del farmacèutic al llarg de la història. Igualment, com en les edicions anteriors  s’acceptaran comunicacions de tema lliure dins l’àmbit de la història de la farmàcia. S’admeten com a màxim, dues comunicacions  per participant Les comunicacions podran ser en català, castellà, anglès o francès.
 
Drets d’inscripció
 • ·         Participants socis de la SCHF: 90 €
 • ·         Acompanyants de socis participants: 30 €
 • ·         Participants no socis: 110 €*
 • ·         Acompanyants de participants no socis: 35 €
 • ·         Participants estudiants: 10 €*
 • ·         Acompanyants d’estudiants: 5 €
*La inscripció de no-socis inclou la quota promocional de membre de la SCHF de l’any 2018

Formalització de la inscripció
 • Data límit per a la inscripció: 30 de setembre de 2017
 • L’import de la inscripció s’abonarà mitjançant ingrés bancari a favor de la SCHF al compte de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia: 2100-0900-91-0211384020 indicant “XIII Jornades SCHF” i el nom i cognoms de la persona inscrita.
 • Cal fer arribar a la secretaria de les jornades una còpia del resguard de pagament juntament amb el full d’inscripció degudament emplenat, a l’adreça electrònica de les jornades


Resum de les comunicacions
El full d’inscripció es troba disponible en aquest enllaç i s'hi adjuntarà el full de resum (on caldrà fer-hi constar el títol i un breu resum (amb un màxim de 1.000 caràcters amb espais) de les comunicacions. Posteriorment, abans del 10 de novembre, caldrà lliurar el text complet (amb un màxim de 25.000 caràcters amb espais). Les comunicacions acceptades per la Comissió Científica seran presentades oralment durant un màxim de 10 minuts i podran ser objecte d’una publicació posterior a la Revista de la SCHF. A tots els participants els hi serà lliurat un diploma d’assistència i, en el seu cas, de participació activa.

Organització
 A partir dels resums, la Comissió científica acceptarà o rebutjarà les comunicacions. Abans del 15 d’octubre de 2017, la Comissió organitzadora trametrà a tots els inscrits la confirmació de recepció del full d’inscripció i dels drets d’inscripció, així com el programa amb el títol i tanda de les comunicacions acceptades. Els textos in extenso de les comunicacions hauran de ser lliurats, tant en suport paper com en suport informàtic, al mostrador de recepció, a l’inici de les Jornades.