19 de abril de 2018

Convocatòria oberta de programes de recerca 2018


Per a l’any 2018, l’IEC ha previst iniciar una convocatòria oberta per al finançament dels programes i projectes de recerca de les Seccions i les societats filials. L’assignació pressupostària està pendent de l’aprovació del pressupost de l’IEC per a l’any 2018  (en principi, prorrogat) i l’aprovació del Consell Permanent. Pel que fa al finançament de les anualitats següents, la quantia també dependrà de la disponibilitat pressupostària de l’IEC.

En la reunió del 6 de novembre de 2017, el Consell Permanent, ha aprovat les bases d’aquesta convocatòria, que es regeixen per la «Normativa de funcionament de la Comissió d’Investigació», aprovada pel Ple de l’IEC del 18 de juny de 2001.

BASES

1.- La iniciativa de proposar programes o projectes de recerca correspon a la presidència, a les seccions i a les societats filials, sens prejudici que el Consell Permanent, a proposta de la Comissió d’Investigació, a partir d’una visió global de la recerca de l’Institut, pugui suggerir temes de recerca, especialment en l’àmbit de la catalanística.

2.- La direcció d’un programa o projecte de recerca serà a càrrec d’un membre de l’Institut. Si, excepcionalment, no ho fos, la Secció corresponent nomenarà un ponent, el qual respondrà davant la Secció i la Comissió d’Investigació en tot moment sobre l’execució del programa o projecte. Entre els components de l’equip de recerca necessàriament hi haurà membres de l’IEC o socis de les societats filials.
3.- La sol·licitud dels programes o projectes de recerca inclourà, en qualsevol cas, la informació següent (vegeu Formulari adjunt):
a)      el títol i el director de l’equip de recerca
b)      l’equip executor del programa de recerca
c)      un resum del programa de recerca
d)      els antecedents i els objectius
e)      la durada, la planificació i el calendari del programa de recerca
f)       el pressupost, per anualitats i per capítols
g)   informació sobre altres fonts de finançament, concedides o sol·licitades, quan n’hi hagi.
h)      divulgació dels resultats
4.- Els programes o projectes de recerca de l’Institut d’Estudis Catalans es classifiquen segons la tipologia que es relaciona a continuació, la qual gaudirà de l’ordre de prioritat següent:1.      Programes o projectes de recerca internacionals en els quals l’Institut assumeix la part corresponent als Països Catalans.
2.      Programes o projectes de recerca no integrats en un programa internacional que constitueixen corpus, recopilacions de documents o bases de dades referents als Països Catalans.
3.      Altres programes o projectes de recerca sobre temes referents als Països Catalans.
4.      Diccionaris temàtics en català.
5.      Altres programes o projectes de recerca sobre temes d’interès general no referents als Països Catalans.

La Comissió d’Investigació, a més dels criteris indicats i dels criteris generals d’excel·lència, rigor i oportunitat, tindrà en compte també altres criteris, entre els quals considerarà els següents:
·           que l’Institut sigui el principal executor del programa o projecte de recerca
·           que es tingui una raonable expectativa d’una contribució molt notable a l’avenç del coneixement en una determinada disciplina
·           que s’esperi rendibilitat social en funció dels seus objectius
·           que el programa o projecte de recerca hagi obtingut prèviament finançament de la Secció per a la seva elaboració, com a mostra del seu interès intrínsec
·           que sigui un programa o projecte de recerca interdisciplinari
·           que contribueixi a la formació d’especialistes dels quals el nostre país té mancances

6.- Atès que la convocatòria és oberta, s’estableixen tres terminis per a presentar els programes o projectes a la Secretaria Científica (secretaria.cientifica@iec.cat):

1r termini: 31 de gener de2018 
2n termini: 30 d’abril de 2018
3r termini: 17 de setembre de 2018
7.- Un cop presentats a la Secretaria Científica (secretaria.cientifica@iec.cat), els programes o projectes de recerca seran enviats a la Comissió d’Investigació i a les Seccions corresponents. Les seccions ostenten la responsabilitat científica dels programes de recerca de l’IEC. Per això, cal que els programes que han de ser realitzats per una o diverses seccions siguin valorats per aquestes en tots els seus aspectes, tinguin el seu informe favorable i se’ls assigni la prioritat que els correspongui. Els programes o projectes de recerca promoguts per les societats filials han de ser, també, informats i assumits per les seccions corresponents.

8.- La Comissió d’Investigació comunicarà al director de cada programa o projecte de recerca la proposta que té intenció de fer, tant si és positiva com negativa, amb la finalitat que en un termini raonable el director del programa o projecte de recerca pugui fer al·legacions, aportar informació o documentació complementàries o, si escau, adequar el programa o  projecte a la quantia de l’ajut proposat.
9.- La Comissió d’Investigació sotmetrà al Consell Permanent les propostes trimestrals de concessió degudament motivada, en una data posterior als tres terminis establerts per a la presentació de programes i projectes de recerca. El Consell Permanent examinarà si la proposta de la Comissió s’adequa als criteris, generals i específics, establerts pel Ple, pel Consell Permanent i per les Seccions i als recursos disponibles i, si escau, l’aprovarà. Si el Consell Permanent no accepta la proposta de la Comissió d’Investigació, aquell requerirà una novadeliberació de la Comissió. Tenint en compte el nou informe de la Comissió, finalment el Consell Permanent decidirà.
10.- La Comissió d’Investigació farà un seguiment del desenvolupament dels programes  o projectes en curs ja aprovats i anualment farà la proposta de finançament al Consell Permanent per al proper exercici pressupostari.

11.- Per al millor compliment de les seves funcions, la Comissió, sempre que ho consideri necessari, podrà sol·licitar l’assessorament d’experts externs, membres de l’Institut o no.